KLAUZULA INFORMACYJNA

Ochrona danych osobowych jest kwestią zaufania, a zaufanie Klientów jest dla nas bardzo ważne dlatego bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich przetwarzanych przez nas danych. 

W celu zapewniania transparentności realizowanych przez nas procesów przetwarzania, poniżej przedstawiamy Państwu obowiązujące zasady ochrony danych osobowych ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania plików cookies znajdziesz tutaj.

Administrator danych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych są Zakłady Mięsne Silesia S.A., ul. Opolska 22, 40-084 Katowice wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000374678, NIP: 6970063144 (dalej Administrator).

Kontakt:

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników niniejszej strony internetowej, zachęcamy do kontaktu na adres e-mail: dane@duda.pl

Pozyskiwanie danych, cel i czas przetwarzania

Zapewniamy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały przez nas zebrane. Realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzamy dane w następujących celach:

Jeśli jesteś klientem Spółki (korzystasz ze świadczonych przez nas usług:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych

Realizacja umowy zawartej ze Spółką, w tym obsługa zgłoszeń reklamacyjnych
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej między stronami
Przez okres realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami, a następnie okres przechowywania dokumentacji wynikający     z przepisów prawa.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych               i dokumentacji podatkowej
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi
Okres przechowywania dokumentacji księgowej        i podatkowej wynikający      z przepisów prawa (co do zasady 5 lat do końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie fv, rozwiązanie umowy)
Marketing bezpośredni
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przez osobę fizyczną
Do czasu zgłoszenia sprzeciwu
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest ustalenie dochodzenie roszczeń          i obrona przed roszczeniami
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Tworzenie, zarządzanie i rozwój relacji pomiędzy Administratorem, a Klientami biznesowymi, w szczególności komunikacja biznesowa
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. Przetwarzanie stanowi prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest zarządzanie i utrzymanie relacji biznesowych z Klientami
Przez okres trwania Umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeśli jesteś potencjalnym klientem Spółki:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych

Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy
Do chwili podjęcia decyzji w kwestii zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, nie dłużej niż rok od daty podjęcia przez Ciebie działania
Podejmowanie działań mających na celu pozyskanie nowych Klientów
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest pozyskanie nowych klientów biznesowych
Do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych lub do momentu podjęcia przez strony współpracy

 

Jeśli jesteś dostawcą towarów lub usług:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych

Realizacja umowy zawartej ze Spółką, bądź złożonego zamówienia
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej między stronami
Przez okres realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami, a następnie okres przechowywania dokumentacji wynikający     z przepisów prawa.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych               i dokumentacji podatkowej
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi
Okres przechowywania dokumentacji księgowej        i podatkowej wynikający      z przepisów prawa (co do zasady 5 lat do końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie fv, rozwiązanie umowy)
Marketing bezpośredni
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przez osobę fizyczną
Do czasu zgłoszenia sprzeciwu
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest ustalenie dochodzenie roszczeń          i obrona przed roszczeniami
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Jeśli jesteś właścicielem sklepu do którego realizujemy dostawy oferowanych przez nas produktów lub usług, Twoje dane mogą zostać nam udostępnione przez podmiot będącym dystrybutorem produkowanych przez nas towarów, których jesteś odbiorcą. Twoje dane zostały nam w takim przypadku udostępnione na podstawie zawartej z dystrybutorem umów

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych

Prowadzenie analiz i statystyk sprzedażowych, w tym analiza osiągalnych obrotów
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie analiz i statystyk sprzedażowych
5 lat, od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a po tym czasie ewentualnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Jeśli jesteś uczestnikiem konkursu, który organizujemy poprzez nasze portale społecznościowe tj. facebook, instagram, itp.

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych

Weryfikacja tożsamości uczestnika konkursu, w tym umożliwienie udziału, archiwizacja dokumentów, marketing produktów i usług, przekazanie nagrody dla laureata
Art. 6 ust. 1 lit. f) tj. Przetwarzanie stanowi prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest przeprowadzenie konkursu w celu promocji produktów i usług
Przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa
Rozliczenie podatkowe przyznanych nagród
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Okres przechowywania dokumentacji księgowej        i podatkowej wynikający      z przepisów prawa (co do zasady 5 lat do końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie fv, rozwiązanie umowy)
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest ustalenie dochodzenie roszczeń          i obrona przed roszczeniami
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Jeśli jesteś naszym pracownikiem, wspólnikiem, zleceniobiorcą, przedstawicielem pełnomocnika, prokurenta klienta lub dostawcy towarów i usług:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych

Realizacja umowy zawartej między stronami
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej między stronami
Przez okres obowiązywania umowy, a następnie okres przechowywania dokumentacji wynika z przepisów prawa.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi
Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie fv, rozwiązanie umowy)
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest ustalenie dochodzenie roszczeń          i obrona przed roszczeniami
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Jeśli jesteś kandydatem do pracy:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych

Udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody
Przez okres 6 miesięcy do momentu zakończenia procesu rekrutacji w której uczestniczysz lub do momentu cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody.
Udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody
Przez okres 9 miesięcy od dnia udzielenia przez Ciebie zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych lub do dnia cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody.
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest ustalenie dochodzenie roszczeń          i obrona przed roszczeniami
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Jeśli subskrybujesz nasz newsletter:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych

Przekazanie informacji                       o produktach, najnowszych ofertach oraz wydarzeniach organizowanych przez Administratora
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody
Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie rezygnacji                      z otrzymywania informacji handlowych, w tym rezygnacji z subskrypcji biuletynu informacyjnego.

Jeśli korzystasz z formularza kontaktowego:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest  udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie
Do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Ponadto, informujemy, że pozyskując od Ciebie dane osobowe w zależności od celu, przekażemy Ci szczegółową klauzule informacyjną, która może zostać poszerzona
o kwestie, które nie zostały wskazane powyżej – jak również poinformujemy Cię szczegółowo o kategoriach danych, które pozyskujemy dla realizacji celu.

Kategorie danych osobowych

W zależności od celu oraz podstawy prawnej, Administrator może przetwarzać m.in. wskazany poniżej zakres danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, itp.;
 • Dane kontaktowe: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 • Dane zbierane w związku z:
 • Realizacją marketingu bezpośredniego;
 • Dochodzeniem praw i roszczeń oraz wypełnieniem obowiązków ciążących na Administratorze;
 • Organizacją, promocją i przeprowadzeniu konkursów.

 Źródła danych i dobrowolność ich podania

Osoba, której dane dotyczą
Z jakich źródeł pozyskujemy Twoje dane osobowe?
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?
Kandydaci do pracy
Dane pozyskane są bezpośrednio od Ciebie w dostarczonej nam dokumentacji aplikacyjnej bądź innego źródła, np. agencja pracy lub osoby trzecie (w zależności od sytuacji, otrzymasz od nas klauzule informacyjną, w której szczegółowo Cię o tym poinformujemy)
Podanie danych osobowych w związku             z przesłaną przez Ciebie dokumentacją aplikacyjną, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
W przypadku aplikowania na stanowisko związane z nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną podanie danych jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.
Klienci / potencjalni Klienci
Dane pozyskane są bezpośrednio od Ciebie lub od osoby upoważnionej podczas rezerwacji spotkania, złożenia oferty przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do złożenia oferty,                      a następnie podpisania        i realizacji umowy. Odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Ponadto, Twoje dane są niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających                          w szczególności                    z przepisów                             o rachunkowości oraz przepisów podatkowych.
Dostawcy towarów i usług
Dane pozyskane są bezpośrednio od Ciebie lub ze źródeł publicznie dostępnych (w zależności od sytuacji, otrzymasz od nas klauzule informacyjną, w której szczegółowo Cię o tym poinformujemy)
Podanie przez Ciebie danych niezbędnych do złożenia przez Ciebie oferty, a następnie podpisania i realizacji z nami umowy bądź złożenia przez nas zamówienia jest warunkiem zawarcia umowy/złożenia zamówienia. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości podjęcia przez nas Twojej oferty oraz zawarcia umowy/złożenia zamówienia.
Przedstawiciele klientów/dostawców towarów i usług, osoby wyznaczone do kontaktów
Dane pozyskane są od podmiotu, w imieniu którego występujesz lub bezpośrednio od Ciebie (w zależności od sytuacji, otrzymasz od nas klauzule informacyjną, w której szczegółowo Cię o tym poinformujemy)
Jeśli podasz swoje dane osobowe bezpośrednio Spółce, ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przez nas umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego pracujesz. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona lub niemożliwa.
Właściciele sklepów
Dane pozyskane są od dystrybutorów ofertowanych przez nas towarów i usług
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.
Uczestnicy konkursów
Dane pozyskane są bezpośrednio od Ciebie podczas zgłoszenia chęci przystąpienia do konkursu.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lecz niezbędne aby przystąpić do uczestnictwa                          w organizowanym konkursie, oraz późniejszym przekazaniu nagrody (dot. laureata konkursu).

Odbiorcy danych

Dane osobowe przetwarzane w ramach świadczonych przez nas usług mogą być udostępnione:

 • Naszym Pracownikom oraz Współpracownikom, którzy posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania nadane przez Administratora;
 • Innym Spółka należącym do grupy kapitałowej Administratora;
 • Podmiotom, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy między stronami, w tym:
 • Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności:
 • Podmioty świadczące usługi IT,
 • Dostawy systemów informatycznych,
 • Hostingodawcy,
 • Podmioty świadczące usługi spedycyjne i transportowe.
 • Innym podmiotom lub organom, w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Twoje dane osobowe udostępnione nam w związku z korzystaniem z naszych usług, nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji

RODO precyzuje określone prawa jakie przysługują osobom fizycznym, w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych. Administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw. W przypadku, gdy decyzja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych należy do nas, jesteśmy administratorem danych i poniżej podajemy dalsze informacje o przysługujących Ci prawach oraz sposobie ich realizacji.

Prawo

Podstawa prawna

Opis

Dostęp do treści danych
art. 15 RODO
Jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii. Ponadto, przysługuje Ci prawo uzyskania informacji dotyczących w szczególności celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, informacji o odbiorcach, planowanym okresie przechowywania Twoich danych oraz przysługujących Ci prawach.
Sprostowanie danych
art. 16 RODO
Jeśli Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, przysługuje Ci prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych Ciebie dotyczących. Ponadto, w przypadku gdy posiadane przez nas dane są niekompletne, przysługuje Ci prawo żądania ich uzupełnienia,
Usunięcie danych
art. 17 RODO
Jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane bądź wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, a jednocześnie nie zachodzą nasze nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy, a także w sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo żądania ich usunięcie w całości lub w części. Prawo to jednak nie dotyczy danych w zakresie, w jakim są niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony naszych roszczeń bądź wywiązania się przez nas z prawnego obowiązku ich przetwarzania lub przechowywania wynikającego z obowiązującego prawa,
Ograniczenie przetwarzania danych
art. 18 RODO
Jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat bądź przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo będą Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w okresie poprzedzającym wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przysługuje Ci prawo żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych, uzgodnionych z Tobą działań. Pomimo skorzystania ze wskazanego powyżej prawa, możemy przetwarzać Twoje dane w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń,
Wycofanie udzielonej zgody
art. 7 ust. 3 RODO
W każdej chwili masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zakresie w jakim Twoja zgoda była wymagana. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
art. 21 RODO
W dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym wyżej mowa, Spółka nie będzie mogła przetwarzać Twoich danych do realizacji ww. celu,

W przypadku skorzystania ze wskazanych powyżej praw, prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail: dane@duda.pl lub listownie na adres: Zakłady Mięsne Silesia S.A., ul. Opolska 22, 40-084 Katowice.

Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdą zastosowania w każdym przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować osobę występującą
z żądaniem, jako podmiot, którego dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

Jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych osobowych, tj. ul. Stawki 2, 00-193.

 Przekazywani danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”).

Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 Zmiana treści klauzuli informacyjnej

Przejrzystość stanowi stały obowiązek, zatem będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu.

Ostatnia aktualizacja: 17.08.2021 r.

{* *}